Την Τρίτη 11/9/2018 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων-τηλεδιασκέψεων του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/9/2018 και ώρα 10.00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Επιλογή διδασκόντων για τις 5 (πέντε) θέσεις, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, που προκηρύχθηκαν για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού ΕΔΒΜ2, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
 3. Πρόγραμμα διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
 4. Διευθέτηση και Αξιοποίηση Χώρων του Τμήματος.
 5. Επιτροπές του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
 6. Ορισμός Διευθυντή, Αναπληρωτή Διευθυντή και Συντονιστικής Επιτροπής για το ΠΜΣ ΠΠΒΑ.
 7. Ορισμός Διευθυντή, Αναπληρωτή Διευθυντή και Συντονιστικής Επιτροπής για το ΠΜΣ ΑΣΤΕ.
 8. Σχετικά με το Εργαστήριο Φιλοσοφίας της Τεχνολογίας.
 9. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στα Τμήματα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
 10. Αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών, διάρκειας 1 (ενός) έτους από 1/10/2018 του λέκτορα Χαρίση Θ. Χατζηγώγου.
 11. Έγκριση Αίτησης Μονιμοποίησης στην κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή Μακάριου Τριαντάφυλλου.
 12. Συγκρότηση 15μελους εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση 1 (μίας) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική των Κατασκευών. Ανελαστικές Μέθοδοι Υπολογισμού Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος».
 13. Συγκρότηση 15μελους εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση 1 (μίας) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, ύστερα από αίτηση του Δημητρίου Πιτιλάκη, Επίκουρου Καθηγητή, για εξέλιξη του, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική και Θεωρητική Ανάλυση των Θεμελιώσεων στη Γεωτεχνική Μηχανική».
 14. Συγκρότηση 15μελους εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση 1 (μίας) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, ύστερα από αίτηση του Κ. Λακάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή, για εξέλιξη του, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωδαισία – Τοπογραφία».
 15. Αιτήματα μελών ΔΕΠ,ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 16. Φοιτητικά.
 17. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις – Προτάσεις ΠΜΣ.
 18. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις – Προτάσεις.