Την Πέ μ π τ η 1 1 Ο κ τ ωβ ρ ί ο υ 2018 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων- τηλεδιασκέψεων του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).


ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ


1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2. Επικύρωση πινάκων επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ-ΑΣΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
3. Επικύρωση πινάκων επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ-ΠΠΒΑ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
4. Εκ νέου συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση 1 (μιας) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, ύστερα από αίτηση του Δημήτριου Πιτιλάκη, Επίκουρου Καθηγητή, για εξέλιξή του , με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική και Θεωρητική Ανάλυση των Θεμελιώσεων στη Γεωτεχνική Μηχανική».
5. Διαδικασία απαλλαγής ελεύθερων επιλογών των φοιτητών που μετακινούνται με το πρόγραμμα ERASMUS.
6. Αξιολόγηση συμφωνιών ERASMUS+ 2018
7. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
8. Έγκριση εγγραφής επιτυχόντων σε κατηγορίες
Α. Αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.)
Β. Αποφοίτων λυκείων κρατών-μελών της Ε.Ε.
9. Φοιτητικά
10. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
11. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.