Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 388/τ. Β’/13-2-2019) η με αριθμό 10877/Ζ1/24-1-2019 Διαπιστωτική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την υπαγωγή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017(Α’114) για απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών.

Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση και παραλαβή του πιστοποιητικού αυτού και άλλων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων:

Έντυπα αιτήσεων