Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Έλεγχος και επεξεργασία, νερού, λυμάτων και στερεών αποβλήτων".

Κωδικός Apella: APP326 (παλιός κωδικός: 00001983652)

ΦΕΚ προκήρυξης: 1279/14-12-16/τ.Γ'

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 20/02/2017.

Υποψηφιότητες: Ε. Νταρακάς

  • Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος Γ.Σ.Ε.Σ. 8/7-3-2017.
  • Συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 29/3/2017.
  • Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος και Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την πλήρωση 1 θέσης Καθηγητή Α' Βαθμίδας 23/5/2017.

Σχετικά Αρχεία